toetsen

De leerlingen op onze school worden regelmatig getoetst. U vraagt zich misschien wel eens af wat het nut is van het afnemen van toetsen en wat er eigenlijk gebeurt met de resultaten ervan. Door middel van deze informatiebrief over toetsen willen we u laten weten met welk doel we de leerlingen toetsen, welke toetsen we hanteren en wat we vervolgens doen met de resultaten van deze toetsen.††

Het doel van toetsen
Het afnemen van toetsen heeft verschillende doelen.

In de eerste plaats worden toetsen gebruikt om te signaleren. We gebruiken daarvoor onder andere de toetsen van het Cito die we bij alle leerlingen afnemen.†De resultaten van deze toetsen geven ons inzicht in†de dieptekennis†die onze
leerlingen hebben van een vak (lezen, rekenen) afgezet tegen de prestaties van een landelijk gemiddeld presterende leerling.††

Op deze manier kunnen we vaststellen:†
I. Welke leerlingen behoren tot de hoogst scorende leerlingen. †
II. Welke leerlingen scoren ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde.†
III. Welke leerlingen scoren net tot ruim onder het landelijk gemiddelde.†
IV. Welke leerlingen scoren ruim onder het landelijk gemiddelde.†
V. Welke leerlingen scoren het laagst. †

De resultaten van deze toetsen helpen ons bij het signaleren van eventuele problemen bij een bepaald vakgebied. Zo nemen we bijvoorbeeld in januari en juni bij alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 Cito Rekenen af om zo in kaart te brengen hoe de leerlingen het rekenonderwijs opgepikt hebben.††

In de tweede plaats gebruiken we toetsen om te diagnosticeren. Als we bij het afnemen van een toets van het Cito hebben gesignaleerd dat een leerling beneden gemiddeld scoorde, kunnen we deze leerling aanvullend toetsen om vast te stellen wat de leerling al beheerst en waar hij of zij nog moeite mee heeft. Als we bijvoorbeeld het niveau van het technisch lezen in kaart willen brengen, gebruiken we in eerste instantie Cito DMT. Als blijkt dat een leerling onvoldoende scoort op deze toets, nemen we vervolgens de AVI-toets af om te zien waar de leerling precies moeite mee heeft. Zo helpen toetsen ons om beter in beeld te brengen waar de leerling precies problemen mee heeft en hulp bij nodig heeft.††

In de derde plaats toetsen we onze leerlingen om rapportcijfers te kunnen bepalen. Bij ons op school worden voor dit doel vooral†methodegebonden†toetsen gebruik. Dit zijn toetsen die bij onze lesmethoden horen en die meestal aan het einde van een hoofdstuk of blok worden afgenomen. De leerkracht kan aan de hand van deze toets niet alleen zien wat de leerling wel of niet beheerst, maar hij of zij kan de toets ook beoordelen met een cijfer en aan de hand van een gemiddelde vervolgens een rapportcijfer bepalen.††

Al deze doelen samen zorgen ervoor dat we de leerlingen zo goed mogelijk kunnen volgen in hun ontwikkeling, dat we ons onderwijsaanbod hierop kunnen afstemmen en dat we zo vroeg mogelijk kunnen ingrijpen als er problemen ontstaan.††

Welke toetsen hanteren we?††
Zoals hierboven genoemd hanteren we voornamelijk†methodegebonden†toetsen en toetsen van het Cito Leerlingvolgsysteem.††
De toetsen van het Cito Leerlingvolgsysteem zijn methodeonafhankelijk. Dat wil zeggen dat de†toetsvragen†geen link hebben met een bepaalde methode. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en de resultaten ervan zijn te vergelijken met de prestaties van andere leerlingen in Nederland. We toetsen zo het niveau van rekenen, spelling en technisch en begrijpend lezen. De†toetsscores†werden voorheen ingedeeld in niveaus van A t/m E en tegenwoordig van I t/m V. Leerlingen met een A- of I-score behoren tot de hoogst scorende leerlingen en leerlingen met een E- of V-score zijn de laagst scorende leerlingen.††

Aan het einde van groep 7 wordt ook de Cito Entreetoets afgenomen. Deze toets omvat de onderdelen taal, rekenen-wiskunde en wereldoriŽntatie. Met het afnemen van deze toets krijgen we een compleet en objectief overzicht van de vorderingen van de leerlingen. In groep 8 wordt de Cito Eindtoets afgenomen om voor het voortgezet onderwijs in beeld te brengen hoe de leerlingen zich op de basisschool ontwikkeld hebben.††

Wat wordt er gedaan met de resultaten van alle toetsen?††
De resultaten van de†methodegebonden†toetsen zijn vooral voor de leerkracht van belang. Deze kan na de afname van een toets bekijken welke leerstof de leerlingen beheersen en wat er nog extra geoefend moet worden. Het leerstof aanbod kan aan de hand van deze scores aangepast worden. Ook gebruikt de leerkracht de resultaten om een rapportcijfer vast te stellen.††

De scores van de methodeonafhankelijke toetsen†(CITO)†worden na een†toetsmoment†allemaal doorgenomen door de leerkrachten en intern begeleider.†Bekeken wordt welke leerlingen de leerstof beheersen, welke leerlingen bij bepaalde onderdelen extra hulp en oefening moeten krijgen en welke leerlingen misschien juist extra uitdaging nodig hebben. Enkele voorbeelden van deze extra hulp zijn: extra uitleg van bepaalde spellingsregels, extra oefenen van tafels, hulp buiten de groep door de†onderwijsassistent, werken met aangepaste materialen, enz.††
De intern begeleider bekijkt ook of kinderen voldoen aan de criteria die zijn opgesteld voor deelname aan de Dolfijngroep. Kinderen moeten dan op een aantal achtereenvolgende†toetsmomenten†voor meerdere vakgebieden een score hebben, die laat zien dat ze een bepaalde voorsprong hebben op hun klasgenoten.††

De scores van alle toetsen worden niet alleen gebruikt om naar individuele leerlingen te kijken, maar ook om de kwaliteit van ons onderwijs in de gaten te houden. Als bijvoorbeeld door de hele school achteruitgang van†toetsscores†van een bepaald vak te zien is, proberen we met elkaar te bekijken waar de oorzaak ligt en hoe we ervoor kunnen zorgen om de scores te verbeteren.†

Toetskalender†
In de bijgevoegde†toetskalender†is precies te zien welke toetsen van het†CITO leerlingvolgsysteem†we afnemen en†waneer†we dat dan doen.†

Ook in de kleuterbouw willen we kinderen zo goed mogelijk volgen in hun ontwikkeling. De ontwikkeling van jongen kinderen verloopt echt vaak nog sprongsgewijs en grillig. Het afnemen van toetsen levert dan niet altijd voldoende informatie op. We werken daarom vooral met het signaleringsinstrument†KIJK!.†

Meer informatie:†

  • Klik hier voor†de†toetskalender†t/m januari†