Missie & Visie

Onze missie: Kleurrijk geloven met en in elkaar

Geloven met elkaar krijgt vorm door de Bijbelverhalen die verteld worden, door het samen bidden en zingen in de groep. We hopen de kinderen hierin iets moois mee te geven. Wederzijds respect is van groot belang, want 'geloven' is zeer persoonlijk.
Daarnaast geloven we ook Ūn elkaar. Het geeft aan dat we ervan overtuigd zijn dat elk kind zijn plaats vindt ondanks het niveau. We stimuleren het zelfvertrouwen van de kinderen om ze zo hoop te geven voor de toekomst.

Visie op de onderwijskundige identiteit

We vinden het belangrijk dat:
  • kinderen in een veilige en geborgen leeromgeving zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind zien we het als onze uitdaging om het maximale uit een kind te halen.
  • we kinderen een goede basis meegeven, zodat ze nu en later stevig in het leven staan. We leren hen met een open blik naar de samenleving te kijken waarbij respect voor anderen en de wereld om ons heen centraal staat.
  • er op onze school sprake is van een duidelijke doorgaande lijn, verankerd in voor onze leerlingen geschikte methodes. Hierbij denken we niet alleen aan de leervakken als taal, rekenen en wereldoriŽntatie, maar ook aan de creatieve vakken en sociaal emotionele ontwikkeling.
  • kinderen nieuwsgierig, leergierig en ondernemend zijn. Binnen de duidelijke, eenduidige en veilige structuren van de school en de groep willen we kinderen de ruimte bieden zodat ze hun eigen mogelijkheden met plezier ontdekken en ontplooien.
  • kinderen gemotiveerd, zelfverantwoordelijk en zelfstandig (samen)werken.
  • we kinderen op het gebied van cultuuronderwijs stimuleren om te ontdekken en ze laten leren door te experimenteren. We willen hen daarbij ruimte voor creativiteit geven binnen de disciplines van cultuuronderwijs.

Op welke wijze we bovenstaande visie in praktijk brengen kunt u vinden in onze schoolgids.

††