Missie & Visie

Onze missie: Kleurrijk geloven met en in elkaar

In het boek 'De mooiste vis van de zee', wordt de prachtige Regenboogvis uitgenodigd om iets van zijn schoonheid te delen met andere vissen. In eerste instantie weigert hij, maar ontdekt dan dat hij gemeden wordt en in al zijn kleurigheid vereenzaamt. Pas als hij uit gaat delen van zijn kleuren, ontdekt hij hoe blij anderen daarmee zijn en komt hij ook zelf tot zijn recht.

Om kleur te bekennen en kleuren door te kunnen geven heb je licht van buiten nodig: erkenning en warmte van anderen, van de Ander: van God.

De regenboog ontstaat door het breken van een witte lichtstraal: wij zijn ontstaan, mogen bestaan door de liefde van God. Die witte lichtstraal bevat verschillende kleuren en is toch één regenboog. Die liefde van God is er voor alle kinderen en volwassenen. Zoals de regenboog haar licht uitstraalt, stralen we als CBS De Regenboog uit, dat we kleur (door)geven en bekennen.


Visie op de onderwijskundige identiteit

We vinden het belangrijk dat:
  • kinderen in een veilige en geborgen leeromgeving zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind zien we het als onze uitdaging om het maximale uit een kind te halen.
  • we kinderen een goede basis meegeven, zodat ze nu en later stevig in het leven staan. We leren hen met een open blik naar de samenleving te kijken waarbij respect voor anderen en de wereld om ons heen centraal staat.
  • er op onze school sprake is van een duidelijke doorgaande lijn, verankerd in voor onze leerlingen geschikte methodes. Hierbij denken we niet alleen aan de leervakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie, maar ook aan de creatieve vakken en sociaal emotionele ontwikkeling.
  • kinderen nieuwsgierig, leergierig en ondernemend zijn. Binnen de duidelijke, eenduidige en veilige structuren van de school en de groep willen we kinderen de ruimte bieden zodat ze hun eigen mogelijkheden met plezier ontdekken en ontplooien.
  • kinderen gemotiveerd, zelfverantwoordelijk en zelfstandig (samen)werken.
  • we kinderen op het gebied van cultuuronderwijs stimuleren om te ontdekken en ze laten leren door te experimenteren. We willen hen daarbij ruimte voor creativiteit geven binnen de disciplines van cultuuronderwijs.
 
Op welke wijze we bovenstaande visie in praktijk brengen kunt u vinden in onze schoolgids.